ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

2017 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 98

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.3, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 1, Агаарын тухай хуулийн 6.1.1, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2017 оны 03-03 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.  “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г салбар дундын уялдааг ханган боловсруулж, 2017 оны 4 дүгээр сард багтаан батлан хэрэгжүүлэхийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Д.Оюунхоролд даалгасугай.

3. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулж, уялдуулан зохицуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг “Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо”-нд, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

4. Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил бүр Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгаж, шаардагдах хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн төсөв, гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжид хамруулан төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд шийдвэрлэх замаар санхүүжүүлж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Д.Оюунхорол, Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                              Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд                                                           Д.ОЮУНХОРОЛ

 

НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар, Тогтвортой хөгжлийн үндэсний хороо /Н.Алтанхуяг/-нд үүрэг болгосугай:

1/“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлж эхлэх;

2/“Ногоон хөгжлийн бодлого”-д тусгагдсан зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх арга замыг үндэсний хөгжлийн бодлого, макро эдийн засгийн дунд хугацааны бодлого, чиглэлд тусган хэрэгжүүлэх;

3/“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын биелэлтийг жил бүр Улсын Их Хуралд танилцуулж байх.

3.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо /Г.Баярсайхан/, Эдийн засгийн байнгын хороо /Б.Гарамгайбаатар/-нд тус тус даалгасугай.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                                      З.ЭНХБОЛД

ТӨРӨӨС ЭКОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

1997 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 106

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь :

1.”Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Байгаль орчны болон хөгжлийн хөтөлбөр, төслүүдийг ”Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого”-д нийцүүлэх арга хэмжээ авахыг Засгийн газар /М.Энхсайхан/-т даалгасугай.

                                    ДАРГА                                                            Р.ГОНЧИГДОРЖ

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

2011 оны 01 сарын 06 өдөр

Дугаар 02

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг зохион байгуулж, холбогдон гарах зардлыг жил бүрийн Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсөвт тусгаж байхыг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т даалгасугай.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ

“УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

2010 оны 05 сарын 20 өдөр

Дугаар 24

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх “Ус” үндэсний хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2.“Ус” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, холбогдон гарах зардлыг жил бүрийн улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсөвт тусгаж хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т даалгасугай.

3.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо /Б.Батбаяр/-нд даалгасугай.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ

ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

2010 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 90

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 1 дүгээр, “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх I үе шатны төлөвлөгөө (2010-2015 он)”-г 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, салбар дундын зохицуулалт хийх үүрэг бүхий Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Л.Гансүх, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Т.Бадамжунай нарт үүрэг болгосугай.

3. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Л.Гансүх, Сангийн сайд С.Баярцогт, холбогдох сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгах нь:

а/ хөтөлбөрийн зорилт, арга хэмжээ болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төсөвт тусган санхүүжүүлж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авсугай;

б/ хөтөлбөрийн зарим арга хэмжээг олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, гадаад оронтой тогтоосон хоёр болон олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсугай.

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай” Засгийн газрын 2003 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 141 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              С.БАТБОЛД

Байгаль орчин,аялал жуулчлалын сайд                       Л.ГАНСҮХ

ТАРИМАЛ ОЙГ ҮНЭЛЭХ, УЛСЫН ОЙН САНД ХУДАЛДАН АВАХ ЖУРАМ

Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын хамтарсан

2008 оны  ..  дугаар тушаалын  1 дүгээр хавсралт

            Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Энэ журмын зорилго нь Ойн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 5 дугаар заалтын дагуу таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэхүү журмыг  иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр  тарьж ургуулсан таримал ой, модыг үнэлэн  ойн санд худалдан авахад дагаж мөрдөнө.

1.3. Иргэн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас худалдан авах таримал ойд дараахь төрлийн ой хамаарна:

1.3.1. мод бэлтгэсэн талбай, ойн түймэр, хөнөөлт шавж болон бусад байгалийн гамшгийн нөлөөгөөр ойгүй болсон талбайд тарьж ургуулсан ой мод;

1.3.2. усны ундарга, ай сав болон баян бүрдийг  хамгаалах зорилгоор тарьж ургуулсан ой, мод;

1.3.3. хээршилт, цөлжилт, элсний нүүлтээс хамгаалах зорилгоор тарьж ургуулсан төгөл ой, ойн зурвас;

1.3.4. ”Ногоон хэрэм”-ийн үндсэн чиг зурвасын дагуу тарьж ургуулсан ой, мод;

1.3.5. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад төрлийн таримал ой  хамаарна.

 

  Хоёр. Ойжуулалтын ажлыг зохион байгуулах

2.1. Мод тарьж, ойжуулалт хийх хүсэлтэй иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага /цаашид ”ойжуулагч” гэх/ нь харъяалагдах аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны албанд ойжуулалт  хийх хүсэлтээ гаргана. Уг хүсэлтэд ойжуулалт хийх талбайн байршлын  зураг хийж гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүй танилцуулга, тооцоо судалгаа /төсөл/ -г хавсаргасан байна.

2.2. Аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба нь өөрийн хөрөнгөөр ойжуулалт хийх хүсэлт гаргасан иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бүртгэж, сум, дүүргийн Засаг даргатай хамтарч ойжуулалт хийх газрыг зааж өгнө.

2.3.Ойжуулагч нь ойжуулалт хийх талбайнхаа хамгаалалт, усалгаа, арчилгааг бүрэн хариуцаж, мод тарих ажлыг өөрийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэнэ.

   Гурав. Худалдах  хүсэлт гаргах, таримал ойд тооллого явуулах

3.1. Ойжуулагч өөрийн  хөрөнгөөр тарьсан  ой, модыг худалдах тухай хүсэлтээ сум, дүүргийн Засаг даргын санал, байгаль хамгаалагчийн тодорхойлолтын хамт аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны албанд  тухайн жилийн 8 дугаар сард багтаан ирүүлнэ. Саналд тарьж ургуулсан газрын нэр, газар зүйн солбицол, хэсэглэлийн дугаар, тарьсан он, тарилтын арга технологи, амьдралтын хувь хэмжээ, ойжуулсан талбайн хэмжээ зэрэг  үзүүлэлтийг тухайн газрын зурагтай хамт ирүүлнэ.

3.2. Аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба дээрхи саналыг хүлээн авч хянасны үндсэн дээр  Засаг даргын захирамжаар ойжуулалтын ажлын намрын тооллогын ажлын хэсэг томилон таримал  ой, модонд  тооллого явуулж, чанар, үр дүнг  шалган дүгнэлт гаргаж, худалдаж авах тухай акт материалыг, дүгнэлтийн хамт Ойн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны  байгууллагад ирүүлнэ.

Таримал ой, модыг худалдан авах актыг энэ журмын 2, 3 дугаар хавсралтын дагуу үйлдэнэ.

3.3. Таримал ойд жиших талбай байгуулан тооллого явуулж, таримал ойг худалдан авах  шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно. Жиших талбайн хэмжээг дараахь хүснэгтэд заасны дагуу тогтооно.

 

Ойжуулсан

талбай  /га/

Жиших талбайн нийлбэрийн ойжуулсан талбайд эзлэх хувь Нэгж жиших талбайн хэмжээ /м2/
1-5

5

200

6-10

4

400

11-20

3

400

21-ээс дээш

2

400

 

3.4. Жиших талбайн таримал мод бүрийг тоолж, модны төрөл, дундаж өндөр, сүүлийн жилийн өндрийн өсөлт, амьдралтын хувь, цаашид амьдрах чадвар, нэг га дахь  модны тоо, ургамал хоорондын болон шан хоорондын зайг хэмжиж тодорхойлно.

3.5. Ойн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ойжуулалтын ажлын намрын тооллогын ажлын хэсгийн дүгнэлт, акт материалыг  үндэслэн худалдаж авах асуудлыг шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг томилон газар дээр нь ажиллуулж худалдаж авах эсэх талаар  хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулж болно.

Худалдаж авсан таримал ой, модыг тухайн баг, сум, дүүргийг хариуцсан байгаль хамгаалагч нарт Засаг даргын захирамж гаргуулан  хүлээлгэж өгнө.

 

 Дөрөв. Таримал  ойг үнэлэх, худалдан авах шалгуур үзүүлэлт

4.1. Худалдаж авах таримал ой нь дараахь шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна. Үүнд:

4.1.1. таримал ойн талбайн хэмжээ 1 га -гаас багагүй байна.

4.1.2. Ойт хээрийн бүсэд ойжуулалт хийснээс хойш 3-аас дээш жил арчилж ургуулсан, 5 ба түүнээс дээш настай, 1 га-д 1500 -аас доошгүй шилмүүст модтой;  тал хээрийн  бүсэд 1 га-д 1100, говь цөлийн бүсэд 800-аас доошгүй 3-аас  дээш жил арчилж ургуулсан, цаашид ургаж, амьдрах чадвар бүхий таримал модтой байна.

Хэрэв ойжуулсан талбай 1 га-д хүрээгүй эсхүл  1 га-д байгаа модны тоо энэ журмын 4.1.2 дахь заалтад заасан хэмжээнээс доогуур байвал  таримал  модыг   нь тоолж  үнэлнэ.  Худалдаж авах модны хамгийн бага тоо ойт хээрийн бүсэд 900, тал хээрийн бүсэд  500,  говь цөлийн бүсэд 300 – аас дээш  байна.

Тарьц болон суулгацаар ойжуулсан таримал ойг 3 жилийн дараа, үрээр ойжуулсан таримал ойг 5 жилийн дараа хүлээж авна.

   Тав. Таримал ой, модны  жишиг үнэ

5.1. Таримал ой, модны жишиг үнийг Ойг нөхөн сэргээх ажлын 1 га талбайн зардлын норматив, 2 жилийн арчилгаа, хамгаалалтын зардлыг үндэслэн  Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын хамтарсан тушаалаар батална.

5.2. Ойжуулалтын ажлын намрын тооллогын ажлын хэсэг таримал ойд тооллого явуулсаны дараа жишиг үнийг журмын 2 дугаар хавсралтанд заагдсан илтгэлцүүрийг ашиглан модны төрөл, таримал ойн шигүүрэлээр нь ялгавартай тогтооно.

Зургаа. Таримал ойг худалдан авах санхүүжилтийн эх үүсвэр

6.1. Таримал ойг худалдан авахад шаардагдах хөрөнгө дараахь эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

6.1.1. ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр олгогдсон улсын  болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө;

6.1.2. хандивлагч орон, олон улсын байгууллагын техникийн болон буцалтгүй тусламж, хандив;

6.1.3. бусад.

ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /ОЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР/

2001 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 248

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр”-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

(Хавсралтад ЗГ-ын 2011-04-13-ны 113, ЗГ-ын

2012-11-3-ны 117-р тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт  орсон)

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Хөтөлбөр батлах тухай” Засгийн газрын 1998 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрийн 122 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

Байгаль орчны сайд У.БАРСБОЛД